Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím – Elsa Trading s.r.o.   se sídlem  Pod Kotlaskou  557/5, 180 00 Praha 8, IČ 02531941, DIČ :  CZ02531941, společnost zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze  sp.zn.  C 220537.

Kontakty

Lucie Nedvědová, jednatelka

Tel. + 420 602 620 325

e-mail: info@elsaoptika.cz

www.elsaoptika.cz

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy  při prodeji zboží nabízeného v rámci předmětu činnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující podáním písemné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s těmito obchodními podmínkami souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má a měl možnost se s nimi seznámit.

Prodávající 

Prodávajícím je Elsa Trading s.r.o. se sídlem Pod Kotlaskou 557/5, 180 00 Praha 8

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.  

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), 
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), 
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a 
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím obsahující odlišná ustanovení je nadřazena těmto obchodním podmínkám,  pokud v takové individuální smlouvě nejsou některé právní vztahy řešeny jsou upraveny těmito obchodními podmínkami.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

Kupní smlouva  

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky prodávajícího či jeho vystavení v obchodě prodávajícího, kupní smlouva vzniká odesláním, či předáním písemné objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email kupujícího, či potvrzením písemné objednávky podepsané kupujícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je e-mailem odeslaná či předaná písemná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem či potvrzením písemné objednávky prodávajícím.

 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.        

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.  Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu 5 let.  za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním  či předáním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.elsaoptika.cz  a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami  seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá a jdou k jeho tíži i v případě neuzavření smlouvy.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,  adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případné změně těchto údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies:

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní a konečné.  Kupující má vždy možnost před uzavřením smlouvy seznámit se s kupní cenou, včetně ceny ostatním poskytovaných služeb v souvislosti s dodáním  zboží.

 IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce či ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem, písemně cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit (týká se jen v případech smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory prodávajícího), a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího OC Kněžna, Havlíčkova 1361, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@elsatrading.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem objednávky a nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 

VI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky a úhradu kupní ceny:

  •  v hotovosti v provozovně prodávajícího
  •  převodem na bankovní účet prodávajícího, a to:

 263255312/0300 pro kupující z České republiky

 4019366035/7500 pro kupující ze Slovenské republiky

  •  Dobírkou poštou či zásilkovou službou PPL

V případě platby převodem na bankovní účet bude kupujícímu zaslána na jím uvedenou adresu daňový doklad – faktura prodávajícího se splatností m do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Tuto splatnost kupní ceny kupující seznámením se s těmito obchodnímu podmínkami akceptuje.

V případě zaslání zboží dobírkou bude kupujícímu účtováno současně s kupní cenou i poštovné, účtované dle platných tarifů dopravce a uvedené při sjednání kupní smlouvy.

V případě neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1%   za každý den prodlení z dlužné částky.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

VII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Na adrese provozovny , Havlíčkova 1362

516 01 Rychnov nad Kněžnou v pracovní době od 11:00 do 17:00

Poštou či zásilkovou službou:

Na adresu udanou kupujícím v objednávce zboží, a to do 21 dnů či po dohodě.

VIII. práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Kupující poskytuje na dodané zboží záruku za jakost jen pro spotřebitele fyzické osoby, a to u spotřebního zboží v délce 24 měsíců. U ostatních kupujících zejména právnických osob a fyzických osob podnikatelů je možné záruku za jakost po písemné dohodě stran sjednat.

Záruka za jakost běží od doby dodání (převzetí) zboží. 

Kupující je povinen bezprostředně po dodání (převzetí) zboží dle ust. § 2104 občanského zákoníku  toto prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den  po dni, kdy zboží převzal  informovat  prodávajícího u zjištěných vadách, a to uplatněním vadného plnění  viz. níže.  

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

–             má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

–             se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

–             zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze,

–             je zboží v odpovídajícím množství, a sortimentu a

–             zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedená ustanovení odpovědnosti prodávajícího  se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Uplatnění práva z vadného plnění  a případné vrácení zboží je nutné provést na adrese provozovny prodávajícího OC Kněžna, Havlíčkova 1361,  516 01 Rychnov nad Kněžnou.

IX.  Smluvní pokuty

Prodávajícímu vzniká krom nároku na úhradu úroku z prodlení neuhrazením kupní ceny  kupujícím  ve stanovené výši a lhůtě splatnosti nárok vůči kupujícímu na smluvní pokutu ve výši 300,-Kč. Uvedený nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem, kdy je neuhrazená pohledávka po lhůtě splatnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy předána k vymožení  právnímu zástupci  prodávajícího.   Kupující se  přijetím  těchto obchodních podmínek zavazuje na výzvu prodávajícího či jeho právního zástupce tuto uhradit, a to ve lhůtě do 3 dnů od  doručení  písemné výzvy či předžalobní výzvy k plnění. 

 X. Závěrečná ustanovení

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@elsatrading.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od  1. 6. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

V Rychnově nad Kněžnou dne  1. června 2014

Elsa Trading s.r.o.