GDPR

Poučení pro zákazníky Společnosti

ke splnění povinností

dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkráceně „GDPR“)

 1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Elsa Trading s.r.o., IČO 02531941, se sídlem Pod Kotlaskou 557/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 220537 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“). Provozovna Správce je umístěna na adrese Havlíčkova 1362, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
 • Osobními údaji, které Správce zpracovává  
 1. o fyzických osobách jako zákaznících Správce, kteří si nechávají u Společnosti zhotovit dioptrické brýle nebo brýlové čočky, jsou jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo, bydliště, rodné číslo – požadavek zdr. pojišťovny, údaje o dioptrické korekci, datum posledního předpisu brýlí, podpis, datum vydání brýlí),

(dále jen „Osobní údaje“).

 • Osobní údaje jsou získávány od identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „Subjekt údajů“) na základě jejich sdělení nebo z předpisu brýlí.
 • V případě, že Subjekt údajů odmítne Osobní údaje poskytnout, je Správce oprávněn odepřít poskytnutí služby nebo, je-li služba již poskytována, poskytování služby ukončit, pokud by Správce nebyl schopen řádně plnit smlouvu mezi ním a Subjektem údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR, a to z důvodu
 1. podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GPDR (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů).
 • Správce předává Osobní údaje třetím osobám – státním orgánům a orgánům veřejné moci, pouze pokud je tato povinnost stanovena zákonem. Dále Údaje jsou poskytovány zdravotním pojišťovnám a v nezbytném rozsahu daňové poradkyni.
 • Správce nezpracovává Osobní údaje pro marketingové účely ani jinými způsoby, pro které by byl nutný výslovný souhlas Subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 • Správce Osobní údaje zpracovává po dobu nezbytnou pro poskytnutí služby či vyžadovanou právními předpisy a jsou likvidovány dle skartačního řádu Společnosti.
 • Subjekt údajů má právo na přístup k Osobním údajům, které o něm Správce zpracovává. Subjekt údajů má právo na kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za další kopie na žádost Subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
 1. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 1. Subjekt údajů má právo požádat o výmaz Osobních údajů a na to, aby na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; to neplatí, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje.
 1. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
 1. Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit;
 • Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 1. Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GPDR, pouze pokud by zpracování Osobních údajů bylo v budoucnosti založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR či výlučně na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a současně by se zpracování provádělo automatizovaně.
 1. Subjekt údajů má dle GDPR právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se jej týkají, pokud by Správce zpracovával osobní údaje na základě důvodů zpracování uvedených čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR.
 1. Správce má zavedena vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil odpovídající úroveň zabezpečení Osobních údajů zpracovávaných jak v listinné, tak v elektronické podobě (trezor, hesla, šifrovaný přenos dat).
 1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

                                                                                                                   Elsa Trading s.r.o.